CA - cerificate autnentication
خدمات كد گذاري كالا- ايران كد
Doing IT - you must contact me
Ideas of You?
نماينده مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ایران، در استان تهران
نماينده رسمي مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران -ايرانكد

تجارت فرا داده يك كنسرسيومي است كه براساس فناوري اطلاعات بدست آمده از شركت هاي ارتباطي و IT فعاليت مينمايد.

با در یک ردیف قرار دادن قابلیت های گروهی متخصصین فناوری اطلاعات یا شرکت ها از طریق ارتباط راه دور و دسترسی به راه حل قابل درکی را برای نمایندگان ( مشتریان ) خود میسر میسازد. اطلاعات هر یک از اعضاء در کنسرسیوم تا حد تخصص ارتقاء مییابد و استعداد های قابل پیشرفت  مشتریان نیز تا حد IT نسبت به درجه نیازمندیهایشان بالا برده شده و آمادگی پیدا می کنند  .

اعضا تجارت فرا داده  تشویق به کار گروهی می شوند تا از طریق همراهی یکدیگر به موقعیت تخصصی دست  یابند ، چون همیشه این موقعیت در داخل شرکت دیگری برقرار نمی گردد .

کار با هم باعث اثر درک قویتر در محدوده تجارت فراداه گشته و برای اعضاء و مشتریان همراهی کننده در پروژه منابع مالی در بردارد.

از طریق طراحی سایت و ساخت بانکهای اطلاعاتی و ارتباطی خاص و نیز سیستم های کنترل پردازش در طول پیاده سازی یک پروژه تجارت فرا داده به یک نتیجه مطلوب می رسد.

تجارت فراداده در تلاش است تا سرویس ها و خدمات تجارت الکترونیک را در حیطه دولت الکترونیک به نحو احسن انجام دهد ، به همین لحاظ خدمات G2B , G2C ,B2B و ... را در سر لوحه کار خود قرار داده تا در همه گیر شدن IT  و گسترش آن بین اقشار مختلف جامعه سهیم باشد .

Doing IT - you must contact me
News - read latest headlines of commercial news
Learning CD and DVD in E-Commerce
Whats' On - your place in !!
نماينده رسمي مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران -ايرانكد