CA - cerificate autnentication
خدمات كد گذاري كالا- ايران كد
Ideas of You?
نماينده مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات
نماينده رسمي مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران -ايران كد - وابسته به وزارت بازرگاني

تجارت فرا داده يك كنسرسيومي است كه براساس فناوري اطلاعات بدست آمده از شركت هاي ارتباطي و IT فعاليت مينمايد.

با در یک ردیف قرار دادن قابلیت های گروهی متخصصین فناوری اطلاعات یا شرکت ها از طریق ارتباط راه دور و دسترسی به راه حل قابل درکی را برای نمایندگان ( مشتریان ) خود میسر میسازد. اطلاعات هر یک از اعضاء در کنسرسیوم تا حد تخصص ارتقاء مییابد و استعداد های قابل پیشرفت  مشتریان نیز تا حد IT نسبت به درجه نیازمندیهایشان بالا برده شده و آمادگی پیدا می کنند  .

اعضا تجارت فرا داده  تشویق به کار گروهی می شوند تا از طریق همراهی یکدیگر به موقعیت تخصصی دست  یابند ، چون همیشه این موقعیت در داخل هر شرکت دیگری برقرار نمی گردد .

تجارت فراداده در تلاش است تا سرویس ها و خدمات تجارت الکترونیک را در حیطه دولت الکترونیک به نحو احسن انجام دهد ، به همین لحاظ خدمات G2B , G2C ,B2B و ... را در سر لوحه کار خود قرار داده تا در همه گیر شدن IT  و گسترش آن بین اقشار مختلف جامعه سهیم باشد .